İdman

gimnastikadan

başlayır

Lüğət

Azərbaycan İngilis Rus
aero dəns aero dance (AD) аэро денс (AD)
aero step aero step (AS) аэро степ (AS)
aerobika gimnastikası aerobic gymnastics аэробная гимнастика
akrobatika gimnastikası acrobatic gymnastics акробатическая гимнастика
alətin üzərinə qalxma mount вckоk
alətlər apparatus предметы
alətsiz hərəkətlər exercises without apparatus упражнения без предмета
ardıcıl consistent последовательный
artistizm artistry aртистизм
arxaya çevrilmə dislocate backwards выкрут назад
aşma (asta templə) walkover медленный переворот
balans hərəkətləri balance exercises балансовое упражнения
batut gimnastikası trampoline gymnastics прыжок на батуте
beli açıq layout position прогнувшись
beli bükülmüş pike position согнувшись
beli bükülü vəziyyətdən dönüb çıxma inverted pike swing выкрут из согнутой позиции
Bir ayaq üzərində müvazinət saxlama horizontal position on one leg Ласточка
birləşmə connection cоединение
bucaq half lever position yгол
bükülüb açılmaqla dayağa qalxma upstart подъем разгибом
burulma twisting-in вкрут
burulma twisting-in вкрут
bütün bədənin qruplaşması tucked группировка
bədənin bükülü vəziyyəti twisted position of the body cкладочка
çarpazlaşma cross cкрещение
çıxış ardıcıllığı start list стартовый протокол
cərimə deductions сбавка
çətinlik difficulty трудность
dalğa wave волна
dartınma pull-up подтягивание
dartınma pull-up подтягивание
dayaq support упор
dayaqla tullanma vault прыжок
dayaqla tullanmalar vaulting прыжки опорные
dayaqsız sadə tullanma simple jump прыжки простые
dönmə turn поворот
element element элемент
eyni zamanda olan simultaneous oдновременный
fərdi çıxış individual competition индивидуальное соревнование
fərdi hərəkətlər individual exercises индивидуальная упражнения
gimnastika atı pommel horse гимнастический конь
gimnastika tiri balance beam бревно
giriş entry вход
gürz clubs булава
hakimlər briqdası jury судейская бригада
halqa hoop oбруч
halqa rings кольца
hoppanma hop перескок
hər hansı bir müvazinət any standing scale равновесие (любое)
icra execution исполнение
idman gimnastikası artistic gymnastics спортивная гимнастика
ip rope скакалка
irəliyə çevrilmə incolate выкрут вперёд
irəliyə doğru salto somersault forward переднее сальто
keçid travel переход
kişi cütlüyü men's pair мужские пары
kişi qrupu men's group мужская группа
kişilərin fərdi çıxışları individual men (IM) индивидуальные выступления мужчин
kombinasiya combination комбинация
körpü bridge мост
lent ribbon лента
mayallaq aşma (havada) dive roll кувырок
müxtəlif adlı contralateral pазноименный
müxtəlif hündürlüklü qollar uneven bars разновысокое брусья
növbə ilə alternately поочередный
oturuş sitting position cед
parallel qollar parallel bars параллельные брусья
qaçış running бег
qadın cütlüyü women's pair женские пары
qadın qrupu women's group женская группа
qadınların fərdi çıxışları individual women (IW) индивидуальные выступления женщин
qaldırmalar lifts подъемы
qalxma lift подъем
qarışıq cütlük mixed pair смешанные пары
qarışıq cütlük mixed pair (MP) cмешанная пара
qarışıq dayaq mixed support упор (смешанный)
qarışıq hərəkətlər combined exercises комбинированные упражнения
qarışıq qrup mixed group смешанный группа
qarışıq sallanma mixed hang вис (смешанный)
qolaylanma swing мах
qövsvari arched дугой
qrup group (GR) группа
qrup hərəkətləri group exercises групповое упражнения
qruplaşmış vəziyyətdə tullanma tucked jump прыжок в группировке
rondat round-off рондат
sadə dayaq simple support упор (простой)
sallanma hanging вис
sallanma hang position вис
salto somersault cальто
şaquli vəziyyətdə şpaqat vertical split шпагат в вертикальном положении
sıçrama skip jump подскок
sıçrama dismount соскок
sinxron cütlük synchronised pair синхронная пара
sinxron tullanma synchronised competition cинхронный прыжок
şpaqat split шпагат
sərbəst hərəkətlər floor exercises вольные упражнения
temp hərəkətləri dynamic exercises темповое упражнения
top ball мяч
tullanaraq 360° dönmə 360° air turn поворот 1/1 воздухе
tullanma jump прыжок
tullanma üçün körpücük bridge мостик
turnik horizontal bar перекладина
tutma grip xват
üçlük trio (TR) трио
uçuş flight перелет
yaş qrupu age group возрастная группа
yaya bənzər hərəkət spring движение пружинное
yellənmə swinging размахивания
yeniyetmə dərəcəsi junior category юношеский разряд
yerə enmə landing приземление
yuvarlanma roll перекат
əllər üzərində dayaq vəziyyətində ayaqları geniş açaraq 180° dönmə straddle support with 180° turn широко расставленные ноги в упоре с поворотом ½
əllər üzərində dayaq vəziyyətində qolların bükülüb-açılması push up отжимание
əllər üzərində dayaq vəziyyətində qolların bükülüb-açılması push up отжимание
əllər üzərində duruş handstand cтойка на руках
əllər üzərində Venson dayaq vəziyyətində qolların bükülüb-açılması Wenson push up отжимание в упоре Венсона
ərəb saltosu (yanakı) arabian somersault арабское сальто
аddım step шаг
аşma handspring переворот
оturuş squat присед
bədii gimnastika rhythmic gymnastics художественная гимнастика
Azərbaycan İngilis Rus