Sport

begins with

gymnastics

Glossary

Azerbaijan English Russian
yellənmə swinging размахивания
tullanaraq 360° dönmə 360° air turn поворот 1/1 воздухе
akrobatika gimnastikası acrobatic gymnastics акробатическая гимнастика
aero dəns aero dance (AD) аэро денс (AD)
aero step aero step (AS) аэро степ (AS)
aerobika gimnastikası aerobic gymnastics аэробная гимнастика
yaş qrupu age group возрастная группа
növbə ilə alternately поочередный
hər hansı bir müvazinət any standing scale равновесие (любое)
alətlər apparatus предметы
ərəb saltosu (yanakı) arabian somersault арабское сальто
qövsvari arched дугой
idman gimnastikası artistic gymnastics спортивная гимнастика
artistizm artistry aртистизм
gimnastika tiri balance beam бревно
balans hərəkətləri balance exercises балансовое упражнения
top ball мяч
körpü bridge мост
tullanma üçün körpücük bridge мостик
gürz clubs булава
kombinasiya combination комбинация
qarışıq hərəkətlər combined exercises комбинированные упражнения
birləşmə connection cоединение
ardıcıl consistent последовательный
müxtəlif adlı contralateral pазноименный
çarpazlaşma cross cкрещение
cərimə deductions сбавка
çətinlik difficulty трудность
arxaya çevrilmə dislocate backwards выкрут назад
sıçrama dismount соскок
mayallaq aşma (havada) dive roll кувырок
temp hərəkətləri dynamic exercises темповое упражнения
element element элемент
giriş entry вход
icra execution исполнение
alətsiz hərəkətlər exercises without apparatus упражнения без предмета
uçuş flight перелет
sərbəst hərəkətlər floor exercises вольные упражнения
tutma grip xват
qrup group (GR) группа
qrup hərəkətləri group exercises групповое упражнения
bucaq half lever position yгол
аşma handspring переворот
əllər üzərində duruş handstand cтойка на руках
sallanma hang position вис
sallanma hanging вис
halqa hoop oбруч
hoppanma hop перескок
turnik horizontal bar перекладина
Bir ayaq üzərində müvazinət saxlama horizontal position on one leg Ласточка
irəliyə çevrilmə incolate выкрут вперёд
fərdi çıxış individual competition индивидуальное соревнование
fərdi hərəkətlər individual exercises индивидуальная упражнения
kişilərin fərdi çıxışları individual men (IM) индивидуальные выступления мужчин
qadınların fərdi çıxışları individual women (IW) индивидуальные выступления женщин
beli bükülü vəziyyətdən dönüb çıxma inverted pike swing выкрут из согнутой позиции
tullanma jump прыжок
yeniyetmə dərəcəsi junior category юношеский разряд
hakimlər briqdası jury судейская бригада
yerə enmə landing приземление
beli açıq layout position прогнувшись
qalxma lift подъем
qaldırmalar lifts подъемы
kişi qrupu men's group мужская группа
kişi cütlüyü men's pair мужские пары
qarışıq qrup mixed group смешанный группа
qarışıq sallanma mixed hang вис (смешанный)
qarışıq cütlük mixed pair смешанные пары
qarışıq cütlük mixed pair (MP) cмешанная пара
qarışıq dayaq mixed support упор (смешанный)
alətin üzərinə qalxma mount вckоk
parallel qollar parallel bars параллельные брусья
beli bükülmüş pike position согнувшись
gimnastika atı pommel horse гимнастический конь
dartınma pull-up подтягивание
dartınma pull-up подтягивание
əllər üzərində dayaq vəziyyətində qolların bükülüb-açılması push up отжимание
əllər üzərində dayaq vəziyyətində qolların bükülüb-açılması push up отжимание
bədii gimnastika rhythmic gymnastics художественная гимнастика
lent ribbon лента
halqa rings кольца
yuvarlanma roll перекат
ip rope скакалка
rondat round-off рондат
qaçış running бег
dayaqsız sadə tullanma simple jump прыжки простые
sadə dayaq simple support упор (простой)
eyni zamanda olan simultaneous oдновременный
oturuş sitting position cед
sıçrama skip jump подскок
salto somersault cальто
irəliyə doğru salto somersault forward переднее сальто
şpaqat split шпагат
yaya bənzər hərəkət spring движение пружинное
оturuş squat присед
çıxış ardıcıllığı start list стартовый протокол
аddım step шаг
əllər üzərində dayaq vəziyyətində ayaqları geniş açaraq 180° dönmə straddle support with 180° turn широко расставленные ноги в упоре с поворотом ½
dayaq support упор
qolaylanma swing мах
sinxron tullanma synchronised competition cинхронный прыжок
sinxron cütlük synchronised pair синхронная пара
batut gimnastikası trampoline gymnastics прыжок на батуте
keçid travel переход
üçlük trio (TR) трио
bütün bədənin qruplaşması tucked группировка
qruplaşmış vəziyyətdə tullanma tucked jump прыжок в группировке
dönmə turn поворот
bədənin bükülü vəziyyəti twisted position of the body cкладочка
burulma twisting-in вкрут
burulma twisting-in вкрут
müxtəlif hündürlüklü qollar uneven bars разновысокое брусья
bükülüb açılmaqla dayağa qalxma upstart подъем разгибом
dayaqla tullanma vault прыжок
dayaqla tullanmalar vaulting прыжки опорные
şaquli vəziyyətdə şpaqat vertical split шпагат в вертикальном положении
aşma (asta templə) walkover медленный переворот
dalğa wave волна
əllər üzərində Venson dayaq vəziyyətində qolların bükülüb-açılması Wenson push up отжимание в упоре Венсона
qadın qrupu women's group женская группа
qadın cütlüyü women's pair женские пары
Azerbaijan English Russian