Спорт

начинается

с гимнастики

Словарь

Азербайджан Английский Русский
artistizm artistry aртистизм
salto somersault cальто
oturuş sitting position cед
sinxron tullanma synchronised competition cинхронный прыжок
bədənin bükülü vəziyyəti twisted position of the body cкладочка
çarpazlaşma cross cкрещение
qarışıq cütlük mixed pair (MP) cмешанная пара
birləşmə connection cоединение
əllər üzərində duruş handstand cтойка на руках
halqa hoop oбруч
eyni zamanda olan simultaneous oдновременный
müxtəlif adlı contralateral pазноименный
tutma grip xват
bucaq half lever position yгол
akrobatika gimnastikası acrobatic gymnastics акробатическая гимнастика
ərəb saltosu (yanakı) arabian somersault арабское сальто
aero dəns aero dance (AD) аэро денс (AD)
aero step aero step (AS) аэро степ (AS)
aerobika gimnastikası aerobic gymnastics аэробная гимнастика
balans hərəkətləri balance exercises балансовое упражнения
qaçış running бег
gimnastika tiri balance beam бревно
gürz clubs булава
alətin üzərinə qalxma mount вckоk
sallanma hanging вис
sallanma hang position вис
qarışıq sallanma mixed hang вис (смешанный)
burulma twisting-in вкрут
burulma twisting-in вкрут
yaş qrupu age group возрастная группа
dalğa wave волна
sərbəst hərəkətlər floor exercises вольные упражнения
giriş entry вход
irəliyə çevrilmə incolate выкрут вперёд
beli bükülü vəziyyətdən dönüb çıxma inverted pike swing выкрут из согнутой позиции
arxaya çevrilmə dislocate backwards выкрут назад
gimnastika atı pommel horse гимнастический конь
qrup group (GR) группа
bütün bədənin qruplaşması tucked группировка
qrup hərəkətləri group exercises групповое упражнения
yaya bənzər hərəkət spring движение пружинное
qövsvari arched дугой
qadın qrupu women's group женская группа
qadın cütlüyü women's pair женские пары
fərdi hərəkətlər individual exercises индивидуальная упражнения
fərdi çıxış individual competition индивидуальное соревнование
qadınların fərdi çıxışları individual women (IW) индивидуальные выступления женщин
kişilərin fərdi çıxışları individual men (IM) индивидуальные выступления мужчин
icra execution исполнение
halqa rings кольца
kombinasiya combination комбинация
qarışıq hərəkətlər combined exercises комбинированные упражнения
mayallaq aşma (havada) dive roll кувырок
Bir ayaq üzərində müvazinət saxlama horizontal position on one leg Ласточка
lent ribbon лента
qolaylanma swing мах
aşma (asta templə) walkover медленный переворот
körpü bridge мост
tullanma üçün körpücük bridge мостик
kişi qrupu men's group мужская группа
kişi cütlüyü men's pair мужские пары
top ball мяч
əllər üzərində dayaq vəziyyətində qolların bükülüb-açılması push up отжимание
əllər üzərində dayaq vəziyyətində qolların bükülüb-açılması push up отжимание
əllər üzərində Venson dayaq vəziyyətində qolların bükülüb-açılması Wenson push up отжимание в упоре Венсона
parallel qollar parallel bars параллельные брусья
аşma handspring переворот
irəliyə doğru salto somersault forward переднее сальто
yuvarlanma roll перекат
turnik horizontal bar перекладина
uçuş flight перелет
hoppanma hop перескок
keçid travel переход
dönmə turn поворот
tullanaraq 360° dönmə 360° air turn поворот 1/1 воздухе
sıçrama skip jump подскок
dartınma pull-up подтягивание
dartınma pull-up подтягивание
qalxma lift подъем
bükülüb açılmaqla dayağa qalxma upstart подъем разгибом
qaldırmalar lifts подъемы
növbə ilə alternately поочередный
ardıcıl consistent последовательный
alətlər apparatus предметы
yerə enmə landing приземление
оturuş squat присед
beli açıq layout position прогнувшись
dayaqla tullanmalar vaulting прыжки опорные
dayaqsız sadə tullanma simple jump прыжки простые
dayaqla tullanma vault прыжок
tullanma jump прыжок
qruplaşmış vəziyyətdə tullanma tucked jump прыжок в группировке
batut gimnastikası trampoline gymnastics прыжок на батуте
hər hansı bir müvazinət any standing scale равновесие (любое)
yellənmə swinging размахивания
müxtəlif hündürlüklü qollar uneven bars разновысокое брусья
rondat round-off рондат
cərimə deductions сбавка
sinxron cütlük synchronised pair синхронная пара
ip rope скакалка
qarışıq cütlük mixed pair смешанные пары
qarışıq qrup mixed group смешанный группа
beli bükülmüş pike position согнувшись
sıçrama dismount соскок
idman gimnastikası artistic gymnastics спортивная гимнастика
çıxış ardıcıllığı start list стартовый протокол
hakimlər briqdası jury судейская бригада
temp hərəkətləri dynamic exercises темповое упражнения
üçlük trio (TR) трио
çətinlik difficulty трудность
dayaq support упор
sadə dayaq simple support упор (простой)
qarışıq dayaq mixed support упор (смешанный)
alətsiz hərəkətlər exercises without apparatus упражнения без предмета
bədii gimnastika rhythmic gymnastics художественная гимнастика
аddım step шаг
əllər üzərində dayaq vəziyyətində ayaqları geniş açaraq 180° dönmə straddle support with 180° turn широко расставленные ноги в упоре с поворотом ½
şpaqat split шпагат
şaquli vəziyyətdə şpaqat vertical split шпагат в вертикальном положении
element element элемент
yeniyetmə dərəcəsi junior category юношеский разряд
Азербайджан Английский Русский