Sport

begins with

gymnastics

Ismayilova Leyli

Ismayilova Leyli

Gymnast

Date of birth: 19 September 2008

Education: Secondary

Discipline type: Rhythmic Gymnastics

Lisenziya: 00371

Expiration year: 29.10.2020

Coach: Nigar Abdusalimova, Mariana Vasileva

Sports society: Specialized Children-Youth Gymnastics School of Olympic Reserves